Κρατικό
Πανεπιστήμιο της Αγίας Πετρούπολης και  Εξεταστικό Κέντρο Πιστοποίησης
Γλωσσομάθειας του Κρατικού Πανεπιστημίου  της Αγίας Πετρούπολης (ΚΠΑΠ)

 

Το Κρατικό Πανεπιστήμιο της Αγίας Πετρούπολης (ΚΠΑΠ) είναι το πρώτο πανεπιστήμιο της Ρωσίας. Ιδρύθηκε την 22η Ιανουαρίου του έτους 1724 με εντολή του αυτοκράτορα Πέτρου Α. Επί του παρόντος, άνω των 30 χιλιάδων φοιτητές και μεταπτυχιακοί σπουδαστές φοιτούν στα 23 επιστημονικά εκπαιδευτικά τμήματα του Πανεπιστημίου. Από το 2018, το ΚΠΑΠ παραμένει σταθερά το πλεον  ελκυστικό ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα για αλλοδαπούς πολίτες οι οποίοι έρχονται στη Ρωσία για σπουδές.   Το Πανεπιστήμιο παρέχει ευρείες δυνατότητες σε αλλοδαπούς να γνωρίσουν τη Ρωσική γλώσσα και να έρθουν σε επαφή με τη Ρωσική κουλτούρα και ιστορία. Μπορείτε να παρακολουθήσετε τα διαδικτυακά εκπαιδευτικά προγράμματα του ΚΠΑΠ,υπάρχει επίσης η δυνατότητα να πραγματοποιήσετε την ψηφιακή περιήγηση στο ΚΠΑΠ ή την περιήγηση στα μουσεία του Πανεπιστημίου,  να μελετήσετε τις εκδόσεις του ΚΠΑΠ καθώς επίσης να εγγραφείτε στο συμπληρωματικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα “Η Ρωσική ως ξένη γλώσσα”.

Το Εξεταστικό Κέντρο Πιστοποίησης Γλωσσομάθειας του Κρατικού Πανεπιστημίου της Αγίας Πετρούπολης δημιουργήθηκε την 22η Αυγούστου του έτους 1997 για σκοπούς διοργάνωσης και διεξαγωγής της κρατικής εξέτασης πιστοποίησης γνώσης της Ρωσικής ως ξένης γλώσσας (TRKI).

Άνω των 20 ετών, το ΚΠΑΠ είναι ένας από τους κορυφαίους οργανισμούς στον τομέα εξέτασης πιστοποίησης γλωσσομάθειας αλλοδαπών πολιτών και παρέχει τις υπηρεσίες του σε φυσικά πρόσωπα και οργανισμούς. Με την από 2019-07-06 εντολή υπ’ αριθμ. 471 του Υπουργείου Επιστημών και Ανώτατης Εκπαίδευσης της Ρωσικής Ομοσπονδίας, το Κρατικό Πανεπιστήμιο της Αγίας Πετρούπολης έχει συμπεριληφθεί στον κατάλογο εκπαιδευτικών οργανισμών οι οποίοι διεξάγουν εξέταση πιστοποίησης γνώσης της Ρωσικής ως ξένης γλώσσας και έχουν το δικαίωμα έκδοσης του σχετικού κρατικού πιστοποιητικού.

Το Πιστοποιητικό που εκδίδεται από το Κρατικό Πανεπιστήμιο της Αγίας Πετρούπολης αποτελεί το μοναδικό επήσιμο έγγραφο το οποίο αποδεικνύει το επίπεδο γνώσης της Ρωσικής ως ξένης γλώσσας βάσει του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις Γλώσσες (CEFR), τόσο στη Ρωσία όσο και στο εξωτερικό.


Τι είναι η Εξέταση Πιστοποίησης γνώσης
της Ρωσικής ως ξένης γλώσσας (
TRKI);


-Είναι μια σύγχρονη εξέταση γνώσης της Ρωσικής γλώσσας για αλλοδαπούς πολίτες, η οποία πληροί τα υψηλότερα πρότυπα ποιότητος παγκοσμίως. Η εξέταση TRKI περιέχει τα 6 διαφορετικά επίπεδα, από Στοιχειώδη Γνώση (Α1) έως το Τέταρτο Επίπεδο Πιστοποίησης (C2).

Είναι 5 επιμέρους εξετάσεις που ελέγχουν τις γλωσσικές δεξιότητες στους διαφορετικούς τομείς χρήσης της γλώσσας:
“Παραγωγή γραπτού λόγου”, “Λεξιλόγιο και Γραμματική”, “Ανάγνωση”, “Ακουστική κατανόηση” και “Παραγωγή προφορικού λόγου”.

Τα επίπεδα γλωσσομάθειας καθορίζονται σύμφωνα με τις οδηγίες του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις Γλώσσες ως εξής:

 • Α1 (ТЭУ) – «Στοιχειώδης γνώση της ρωσικής γλώσσας»
 • Α2 (ТБУ) – «Βασική γνώση της ρωσικής γλώσσας»
 • Β1 (ТРКИ -1) – «Μέτρια γνώση της ρωσικής γλώσσας»
 • Β2 (ТРКИ -2) – «Καλή γνώση της ρωσικής γλώσσας»
 • Γ1 (ТРКИ -3) – «Πολύ καλή γνώση της ρωσικής γλώσσας»
 • Γ2 (ТРКИ-4) – «Άριστη γνώση της ρωσικής γλώσσας»

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

 • Α1 (ТЭУ) – «Στοιχειώδης γνώση της ρωσικής γλώσσας»

Οι επιτυχείς εξετάσεις αυτού του επιπέδου βεβαιώνουν τις στοιχειώδεις γνώσεις και ικανότητες του υποψηφίου, που του επιτρέπουν να ανταποκριθεί σε συγκεκριμένες καταστάσεις της καθημερινής ζωής και εξασφαλίζουν την «επιβίωση» στην χώρα.

 • Α2 (ТБУ) – «Βασική γνώση της ρωσικής γλώσσας»

Αυτό το δίπλωμα πιστοποιεί τις βασικές γνώσεις και ικανότητες του υποψηφίου στα περιορισμένα θέματα της καθημερινής, πολιτιστικής και κοινωνικής ζωής, που χρησιμοποιούνται συχνά και αφορούν ιδιαίτερα οικίες καταστάσεις.

 • Β1 (ТРКИ -1) – «Μέτρια γνώση της ρωσικής γλώσσας» – (πρώτο σερτιφικάτ)

Οι επιτυχείς εξετάσεις αυτού του επιπέδου πιστοποιούν τις γνώσεις και ικανότητες μέσου επιπέδου του υποψηφίου, που μπορεί να συζητεί και να αναπτύσσει διάφορα θέματα της καθημερινής, πολιτιστικής, επαγγελματικής και κοινωνικής ζωής. Το πτυχίο αυτού του επιπέδου είναι απαραίτητο για την εισαγωγή στα προπτυχιακά προγράμματα στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της Ρωσίας.

 • Β2 (ТРКИ -2) – «Καλή γνώση της ρωσικής γλώσσας» – (δεύτερο σερτιφικάτ)

Το δίπλωμα αυτό πιστοποιεί τις γνώσεις και ικανότητες αρκετά υψηλού επιπέδου του υποψηφίου, που μπορεί να επικοινωνεί άνετα σε όλα τα θέματα καθημερινής, πολιτιστικής, κοινωνικής καθώς επίσης και της επαγγελματικής ζωής. Το πτυχίο αυτό είναι απαραίτητο για την απόκτηση του βασικού πτυχίου και του πτυχίου Master των Ρωσικών ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, εκτός των σχολών της φιλολογίας, και είναι απαραίτητο για την εισαγωγή στα μεταπτυχιακά προγράμματα της Ρωσίας.

 • Γ1 (ТРКИ -3) – «Πολύ καλή γνώση της ρωσικής γλώσσας»

Οι επιτυχείς εξετάσεις αυτού του επιπέδου πιστοποιούν τις γνώσεις και ικανότητες υψηλού επιπέδου του υποψηφίου που μπορεί να επικοινωνεί άνετα σε όλα τα θέματα καθημερινής, πολιτιστικής, κοινωνικής καθώς επίσης και επαγγελματικής ζωής. Το πτυχίο αυτό είναι απαραίτητο για την απόκτηση του βασικού πτυχίου των Ρωσικών ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων στη φιλολογία.

 • Γ2 (ТРКИ-4) – «Άριστη γνώση της ρωσικής γλώσσας»

Οι επιτυχείς εξετάσεις αυτού του επιπέδου πιστοποιούν τις γνώσεις και ικανότητες του υποψηφίου σε επίπεδο της μητρικής. Το πτυχίο αυτό είναι απαραίτητο για την απόκτηση του πτυχίου Master των Ρωσικών ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων στη φιλολογία και δίνει στον κάτοχό του δικαίωμα να διδάσκει τη ρωσική γλώσσα και να κάνει επιστημονική έρευνα στον τομέα της ρωσικής γλώσσας.

 • Τα διπλώματα

Οι εξετάσεις για όλα τα επίπεδα γλωσσομάθειας διενεργούνται δύο φορές τον χρόνο, τον Ιανουάριο και τον Ιούνιο, στην πόλη του Βόλου. Τα διπλώματα Ρωσικής ως Ξένης Γλώσσας πιστοποιούνται από το Υπουργείο Παιδείας της Ρωσίας και αναγνωρίζονται τόσο από τον ΑΣΕΠ όσο και διεθνώς. 

 Η εξέταση του έκαστου επιπέδου περιλαμβάνει τις ακόλουθες 5 επιμέρους εξετάσεις: “Γραμματική. Λεξιλόγιο”, “Ανάγνωση”,“Παραγωγή γραπτού λόγου”, “Ακουστική κατανόηση” και “Παραγωγή προφορικού λόγου”.

Η πλέον διαδεδομένη εξέταση είναι αυτή του πρώτου επιπέδου (TRKI-I/B1), και για τον λόγο αυτό θα δωθεί σύντομη περιγραφή της έκαστης επιμέρους εξέτασης με βάση το παράδειγμα του επιπέδου TRKI-I/B1.

Η επιμέρους εξέταση “Λεξιλόγιο- Γραμματική” αποσκοπεί στον έλεγχο του ελάχιστου λεξιλογίου. Η βασική σύσταση του ενεργού λεξιλογίου του εν λόγω επιπέδου εξυπηρετεί τον οικιακό και κοινωνικοπολιτιστικό τομέα επικοινωνίας.

Η επιμέρους εξέταση “Ανάγνωση” αποσκοπεί στον έλεγχο δεξιοτήτων κατανόησης κειμένου με σύνθετες γραμματικές δομές και διάφορα εκφραστικά μέσα λόγου, όπως επίσης και ικανότητας νοηματικής επεξεργασίας κειμένου.

Η επιμέρους εξέταση “Παραγωγή γραπτού λόγου” αποσκοπεί στον έλεγχο ικανοτήτων και δεξιοτήτων στην έκφραση επικοινωνιακών σκοπών του υποψηφίου σε γραπτή μορφή, με χρήση διαφόρων επικοινωνιακών σχημάτων και μέσων.

Η επιμέρους εξέταση “Ακουστική κατανόηση” αποσκοπεί στον έλεγχο της ικανότητας ακουστικής κατανόησης των πληροφοριών που περιέχονται σε έναν ισχυρισμό ή διάλογο: θέμα, βασική ιδέα, κυρίως και συμπληρωματικές πληροφορίες του έκαστου σημασιολογικού μέρους του μηνύματος, με επαρκή πληρότητα, βάθος και ακρίβεια.

Η επιμέρους εξέταση “Παραγωγή προφορικού λόγου” αποσκοπεί στον έλεγχο ικανοτήτων και δεξιοτήτων στην άνευ βοήθειας παραγωγή συνεκτικού λόγου σύμφωνα με το προτεινόμενο θέμα, δόμηση λόγου βάσει του αναγνωσμένου ή ακουσθέντος κειμένου με διαφορετική σημασιολογική δομή και θεματική κατεύθυνση, μετάδοση του νοήματος και της βασικής ιδέας του αναγνωσμένου ή ακουσθέντος κειμένου.


Εξεταστικά Κέντρα Πιστοποίησης  Γλωσσομάθειας του Κρατικού Πανεπιστημίου
της Αγίας Πετρούπολης στο εξωτερικό


           Η εξέταση διεξάγεται στα 100 εξεταστικά κέντρα σε περισσότερες από 40 χώρες, από την Αργεντινή έως την Ιαπωνία. Τώρα, μπορείτε να δοκιμάσετε τις δυνάμεις σας συμμετέχοντας στην κρατική εξέταση πιστοποίησης γλωσσομάθειας στη Ρωσική ως ξένη γλώσσα (TRKI) στο Πανεπιστήμιο της Αγίας Πετρούπολης, δίχως καν να χρειάζεται να βγείτε από το σπίτι σας!Δείκτης
επιρροής

                Το Πιστοποιητικό αναγνωρίζεται από περισσότερους από 1000 οργανισμούς (συμπεριλαμβανομένου του ΟΗΕ) στη Μεγάλη Βρετανία, Ελλάδα, Γερμανία, Ισπανία, Ιταλία, Κίνα, Κορέα, Πολωνία, Τουρκία, Ελβετία και σε άλλες χώρες. Το ΚΠΑΠ είναι συνδεδεμένο μέλος της Ένωσης των Εξεταστών Γλωσσομάθειας στην Ευρώπη (ALTE).


Χρέωση
Εξέτασης Πιστοποίησης Γλωσσομάθειας

Επίπεδο

Χρέωση εξέτασης,
νόμισμα

Στοιχειώδες  επίπεδο (TEU/Α1)

Σύμφωνα με την
καθορισμένη χρέωση του Οργανισμού

Βασικό επίπεδο (TBU/Α2)

Πρώτο επίπεδο πιστοποίησης (TRKI-I/B1)

Δεύτερο επίπεδο πιστοποίησης (TRKI-II/B2)

Τρίτο επίπεδο πιστοποίησης (TRKI-III/C1)

Τέταρτο επίπεδο πιστοποίησης (TRKI-IV/C2)

Αμέσως
επόμενες εξεταστικές περίοδοι

Επίπεδο

Ημερομηνία

Στοιχειώδες
επίπεδο (
TEU/Α1)

Σύμφωνα με το πρόγραμμα

Βασικό
επίπεδο (
TBU/Α2)

Πρώτο
επίπεδο πιστοποίησης (
TRKI-I/B1)

Δεύτερο
επίπεδο πιστοποίησης (
TRKI-II/B2)

Τρίτο
επίπεδο πιστοποίησης (
TRKI-III/C1)

Τέταρτο
επίπεδο πιστοποίησης (
TRKI-IV/C2)


Διαδικασία Εξέτασης Πιστοποίησης Γλωσσομάθειας
προσώπων με ειδικές ανάγκες


                   Οι  υποψήφιοι κάτοχοι του Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας της Ρωσικής γλώσσας οι οποίοι έχουν περιορισμένες δυνατότητες, με αναπηρία, εξετάζονται σε ατομική βάση.Ύλη για  προετοιμασία


                     Τα τεστ  εξάσκησης για προετοιμασία στην κρατική Εξέταση Πιστοποίησης Γλωσσομάθειας της Ρωσικής ως ξένης γλώσσας είναι διαθέσιμα στον ιστότοπο του ΚΠΑΠ.


Εγγραφή στην Εξέταση


                       Για την  εγγραφή στην Εξέταση Πιστοποίησης Γλωσσομάθειας θα πρέπει:

 • να επικοινωνήσετε μαζί μας, στο Κέντρο Ρωσικής Γλώσσας και Πολιτισμού ”ΡΟΥΣ” στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου info@russ.gr  ή με φυσική παρουσία στη διεύθυνση: Χατζηαργύρη 2 με Ιάσωνος, Βόλος.
  Σε περίπτωση επικοινωνίας με φυσική παρουσία, θα πρέπει να προσκομίσετε προς επίδειξη την ταυτότητά σας ή άλλα επίσημα έγγραφα

 • τα οποία περιέχουν στοιχεία ορθής αναγραφής του επωνύμου και του ονόματός σας στη Ρωσική γλώσσα όπως επίσης και με λατινικούς χαρακτήρες.


Στοιχεία  επικοινωνίας

Εξεταστικό Κέντρο Πιστοποίησης Γλωσσομάθειας του
Κρατικού Πανεπιστημίου της Αγίας Πετρούπολης


Διεύθυνση:   11/2 Naberezhnaya Leytenanta Shmidta  Αγία  Πετρούπολη, Τ.Κ. 199034, Ρωσία

Ώρες λειτουργίας: Εργάσιμες ημέρες  09:00-18:00

Αριθμός τηλεφώνου: +7 812 325 11 24

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: test.language@spbu.ru

Ιστότοπος: http://testingcenter.spbu.ru/

Instagram: torfl_spbu

Εκδοτικός οίκος του ΚΠΑΠ (http://publishing.spbu.ru/catalog/periodicheskie_izdaniya/)

Ψηφιακή περιήγηση στο Πανεπιστήμιο  (http://spbu.ru/virtual_tour)

Διαδικτυακά εκπαιδευτικά προγράμματα του ΚΠΑΠ (http://online.spbu.ru)

Συμπληρωματικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα “Η Ρωσική ως ξένη γλώσσα” (http://russian4foreigners.spbu.ru/ru/)

Επιτροπή Αξιολόγησης του ΚΠΑΠ  (http://abiturient.spbu.ru)

Εκθέσεις  και Συλλογές του ΚΠΑΠ  (http://spbu.ru/universitet/ekspozicii-i-kollekcii-spbgu